روزهای آخر سال

 

بابا لنگ دراز عزیز ، این روزهای آخر سال را دوست میدارم و دوست نمیدارم! شادم و غمگینم!

انگار تمام سال آوار شده روی دوشم و منتظرم زمین بگذارم ...!

انگار قرار است اتفاقات تازه ای بیفتد ...!

بابا لنگ دراز عزیزم ، آرزو میکنم از تمام این روزها فقط شادی اش برای تو باشد .

بابا لنگ دراز عزیزم ، لطفا سعی کن که وقتی دلت را خانه تکانی میکنی من را دور نیندازی ... آخر ...

من هنوز دوستت میدارم ...
/ 0 نظر / 10 بازدید