خواب

بابا لنگ دراز عزیزم بیمارم!

خوابت را دیدم ... دستهایت در دستهایم بود ... گرمی گونه ات روی لبهایم ...!

بیدار که شدم ... نبودی ...!

بابا لنگ دراز عزیزم ... بیمارم ... بیمارِ نبودنت ...
/ 0 نظر / 11 بازدید