فرصتی برای بودن

 

زندگی فرصت یکتاییست برای بودن چه با اشک چه لبخند ...

بابا لنگ دراز عزیز ؛ این روزها با تمام غم ها و شادیهایش سپری میشود

من هر روز بزرگتر میشوم و یاد میگیرم که وقت های کوچکیم آدم خوشبخت تری بودم!

بابا لنگ دراز عزیز در سوز سرمای این زمستان ها ،

امید به اینکه می بینی و میخوانیم برایم با ارزش ترین است ...

بابا لنگ دراز عزیز ؛ هزار بوسه به ابرها زده ام که با هر قطره ی باران گونه های مهربانت را ببوسند ...

:-*
/ 0 نظر / 6 بازدید